Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistysten säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Joensuun Seudun Invalidit ry ja sen kotipaikka on Joensuu

Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun seutu.

2 § Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten

mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa

heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.

Yhdistys toimii Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä.

 

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Neuvoo ja opastaa jäsenistöä vammaisuutta koskevissa asioissa sekä edistää ihmisoikeuksia

ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa oikeuksien valvonnan ja vaikuttamisen

keinoin omalla toiminta-alueellaan.

2. Edistää jäsenten osallistumismahdollisuuksia elämän kaikilla osa-alueilla.

3. Edistää jäsentensä toimintakyvyn ylläpitämistä sekä kuntoutusta.

4. Järjestää juhla-, tiedotus-, kulttuuri- sekä muita vastaavia tilaisuuksia ja tuottaa vammaisten

henkilöiden asiaa käsitteleviä julkaisuja ja kirjallisuutta

sekä muuta alan materiaalia.

5. Järjestää jäsenilleen koulutus-, virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia sekä tukee jäsenistöä

osallistumaan erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja järjestää vertaistukitoimintaa.

6. Edistää urheiluseurana jäsentensä liikuntamahdollisuuksia järjestämällä harrasteliikunta-

ja kilpaurheilutoimintaa.

7. Voi avustaa mahdollisuuksien mukaan jäseniä ja heidän perheitään taloudellisen tai

muun tuen avulla.

8. Perustaa tarvittaessa rekisteröimättömiä toimikuntia ja alaosastoja.

9. Toimii yhteistyössä vammaisten asioita ajavien muiden järjestöjen ja yhteisöjen sekä

muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

10. Hankkii varoja toimintaansa varten varainkeräyksillä, arpajaisilla, vastaanottamalla

avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittamalla majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoimintaa,

vammaisten henkilöiden apuvälineiden myyntiä, huoltoa ja valmistusta

sekä tuottamalla vammaisten tarvitsemia palveluita, julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä

hankkimalla ja omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia arvopapereita ja kiinteistöjä.

 

JÄSENET

 

4 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä fyysisesti vammainen tai toimintaesteinen

henkilö, hänen perheenjäsenensä tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen

tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa.

Alle 15-vuotiaalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Varsinaisena jäsenenä henkilö voi kuulua ainoastaan yhteen Invalidiliiton paikalliseen jäsenyhdistykseen.

Vaihtaessaan paikallista jäsenyhdistystä jäsenen tulee erota nykyisestä

yhdistyksestään.

Kannattajajäseneksi, jolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, voidaan

hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea

ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

5 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka on pidettävä huhtikuun loppuun

mennessä ja syyskokous, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä hallituksen

tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumismahdollisuudesta

ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa.

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi

tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten

kirjallisesti vaatii, tai jos yhdistyksen kokous itse on päättänyt ylimääräisen kokouksen

pitämisestä. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä

lukien.

Kutsu kevät- ja syyskokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on saatettava jäsenten

tiedoksi vähintään kahta viikkoa ennen kokouspäivää julkaisemalla kutsu syyskokouksen

päättämällä tavalla. Kutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista

äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan

ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa.

 

6 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Asia, joka halutaan saattaa yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi on esitettävä

yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti kuukautta ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä

tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto.

2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille

edelliseltä kalenterivuodelta.

4. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.

5. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat liittovaltuuston vaalia varten.

6. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista

äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä

seuraavalle kalenterivuodelle.

2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi

vuorovuosin. Puheenjohtajan on saatava vähintään puolet annetuista, hyväksytyistä äänistä.

3. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

4. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle.

5. Valitaan yksi tai kaksi (1-2) varsinaista tilin- tai toiminnantarkastajaa sekä yksi tai kaksi

(1-2) varatilin- tai toiminnantarkastajaa seuraavalle kalenterivuodelle. Tilintarkastajana voi

toimia myös tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa

ei tarvitse valita.

6. Valitaan tarpeelliset toimikunnat.

7. Vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

8. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen julkaisutavasta, joko liiton jäsenlehdessä, yhdistyksen

jäsenkirjeessä tai muussa yhdistyksen toimialueen lehdessä.

9. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.

10. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista

äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

 

YHDISTYKSEN HALLITUS

 

7 § Hallituksen kokoonpano

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-10 jäsentä.

Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuosittain. Hallituksen

jäsenten toimikausi kestää yhden kalenterivuoden.

Yli puolet hallituksen jäsenistä on oltava fyysisesti vammaisia tai toimintaesteisiä henkilöitä.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja

ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa eri vuosina. Varapuheenjohtajan toimikausi on

sääntöjen voimaantulon jälkeen ensin yksi kalenterivuosi, sen jälkeen kaksi kalenterivuotta.

Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tai tulee muuten pysyvästi estyneeksi toimimaan

hallituksen jäsenenä ennen kuin hänen toimikautensa on päättynyt, hänen tilalleen valitaan

jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle,

jos vähintään puolet hallitukseen kuuluvista sitä kirjallisesti vaatii. Mikäli puheenjohtaja ei

vaatimusta noudata, kenellä tahansa hallituksen jäsenistä on oikeus toimittaa kokouskutsu.

Hallituksen päätökseksi tulee asiakysymyksessä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista

äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan

ratkaisee asiakysymyksessä puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa.

 

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1. Johtaa yhdistyksen toimintaa toiminta-ajatuksen mukaisesti.

2. Toimia huolellisesti yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

3. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.

4. Hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen rahavarojen

käytöstä ottaen huomioon sääntöjen määräykset sekä yhdistyksen kokousten ohjeet

ja päätökset.

5. Huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla

tavalla järjestetty.

6. Laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus sekä jättää ne tilin- tai toiminnantarkastajille

viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

7. Laatia syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta

varten.

8. Kutsua koolle yhdistyksen kevät-, syys- ja ylimääräiset kokoukset sekä valmistella ja

antaa lausunnot niissä esitettävistä asioista.

9. Hyväksyä jäsenet.

10. Pitää yhdistyksen jäsenluetteloa, jossa on käytävä ilmi jäsenen

- täydellinen nimi

- syntymäaika

- kotipaikka ja postiosoite

- ulkomaalaisesta kansalaisuus

11. Nimetä tarvitsemansa toimikunnat sekä valvoa ja tarkastaa, että yhdistyksen kokousten

sekä hallituksen asettamat toimikunnat hoitavat huolellisesti tehtävänsä ja tekevät niistä

aikanaan tili- ja muut selvitykset hallitukselle.

12. Ottaa ja erottaa tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja

palvelusuhteen ehdot.

13. Edustaa yhdistystä.

14. Valita edustajat niihin yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on.

 

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 

9 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan

merkittäväksi.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän

1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut.

2. on aiheuttanut toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella yhdistykselle huomattavaa

vahinkoa tai toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa

maksamatta muistutuksesta huolimatta kyseisen kalenterivuoden loppuun

mennessä.

Ennen erottamista jäsenelle tulee antaa tilaisuus selvityksen antamiseen.

Hän, joka on erotettu, voi valittaa hallituksen päätöksestä kirjallisesti yhdistyksen kokoukselle.

Valitus on jätettävä hallitukselle 14 päivän kuluessa siitä, kun erotettu on saanut tiedon

päätöksestä. Kun valitus tulee käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on asiasta

mainittava kokouskutsussa. Hallituksen tekemä erottamispäätös astuu voimaan valitusajan

päätyttyä tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua hallituksen tekemän päätöksen.

 

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi

heistä yhdessä jonkun hallituksen nimeämän henkilön kanssa.

 

11 § Kunniajäsenyys

Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen henkilön, joka yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana

on ansiokkaalla tavalla työskennellyt yhdistyksen hyväksi.

Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka ansiokkaalla tavalla on työskennellyt

yhdistyksen hyväksi.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen

esityksestä.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

 

12 § Yhdistyksen sääntöjen muutos

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen

muuttaminen edellyttää, että asiasta on mainittu kokouskutsussa ja sääntöjen muutosta

tarkoittava ehdotus saa hyväkseen vähintään 2/3 määräenemmistön annetuista äänistä.

Sääntömuutos on alistettava Invalidiliitto ry:n hallituksen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen se

ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet

säilyvät.

 

13 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos purkamista

kannattaa vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Siinä kokouksessa,

jossa tehdään päätös yhdistyksen purkautumisesta, on myös päätettävä,

miten yhdistyksen varojen ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään

niiden selvitys.

Yhdistyksen tultua puretuksi käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat sen tarkoitusperien

edistämiseksi yhdistyksen viimeisessä kokouksessa määrättävällä tavalla.

Yhdistyksen purkautumisesta on hallituksen puheenjohtajan tai selvitysmiehen tehtävä

purkautumisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle sekä Invalidiliitto ry:n hallitukselle.

 

VOIMAANTULOSÄÄNTÖ

Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se merkitään yhdistysrekisteriin.